Thematafel: Financiën in een ouderinitiatief

Het plan voor deze tafel was dat Hilly Rhebergen samen met 2 penningmeesters van bestaande initiatieven (Jack Gooyaers en Sjaak Jansen) dit thema zouden toe te lichten en vragen konden beantwoorden. Aangezien er bij de eerste ronde een veelvoud van het maximum aantal deelnemers aanwezig is er besloten om de groep in 3-en te splitsen, waarbij Hilly, Sjaak en Jack alle drie een tafel leidden. Uit de animo voor deze gesprekstafels bleek dat er rondom het thema financiën veel behoefte is aan onderling kennisdelen.

In de groep van Sjaak waren de meeste deelnemers net met een initiatief begonnen of nog in de onderzoeksfase.

Uit deze groep kwamen vragen naar voren als:

- wat is een indicatie

- wat is een ZZP

- wat zijn de inkomsten voor de bewoners (ZZP en Wajong)

- waar mag je deze inkomsten voor inzetten

- hoe verdeel je de kosten voor zorg onder de bewoners

- waar kan de huur van betaald worden en

- hoe kom je als initiatief aan de gelden voor inrichting

Wat heel duidelijk uit deze vragen naar voren kwam was dat er heel veel behoefte is onder de toekomstige initiatieven (en degene die net begonnen waren) aan informatie.  Informatie als bovenstaande vragen en uitleg over hoe een initiatief op te zetten.

Ook bij de ouderinitiatieven die al wat langer draaien, vond een levendige uitwisseling plaats. Het viel op dat er verschillen zijn in de wijze waarop de financiële afspraken vorm gegeven zijn. Als probleempunt werd gesignaleerd dat de indexering van de PGB budgetten niet meestijgt met de werkelijke kostenontwikkeling. Sommigen gaven aan dat de zorgvraag niet verandert, de indicatie ook niet, maar het budget onvoldoende meestijgt. De tip werd gegeven in dat geval een bezwaarprocedure op te starten omdat de gemeente moet betalen wat nodig is of met een passend alternatief dient te komen. Wanneer een dergelijke procedure zwaar lijkt, kan gezocht worden naar ondersteuning

Een vraagstuk hoe om te gaan met buffers kwam ter tafel, zo ontstaat er bij het factureren van alleen de werkelijke maandelijkse kosten geen buffer waardoor het moeilijk kan worden onverwacht hogere zorg van en andere bewoner te bekostigen.

Het maken van bewuste keuzes is belangrijk in een ouderinitiatief, maar daarbij gebruik kunnen maken van onderlinge kennisdeling lijkt vanuit deze thematafels een breed gedeelde behoefte.